Jak wyglądało przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego poddanych?

0

Matejko_Christianization_of_PolandRok 966 roku przyjmuje się jako datę chrztu Mieszka I. Taką datę podają źródła historyczne. Niewiele wiadomo na temat przebiegu samej uroczystości. Najprawdopodobniej doszło do niej w siedzibie księcia. Pewności nie ma również, co do osoby biskupa, który ochrzcił władcę Polan. Spekuluje się, że sakramentu chrztu mógł udzielić biskup Jordan, jednak o tym, że był biskupem w roku chrztu, nie ma śladu w żadnych źródłach. Tak więc ważkiego dla całej krainy obrzędu, mógł dopełnić nawet kapelan Dobrawy, który wraz z jej dworem przybył z Czech na dwór Mieszka.

Odkrycia archeologiczne w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim mogą świadczyć o tym, że właśnie Poznań mógł być tym miejscem, w którym doszło do historycznego wydarzenia. Razem ze swoim władcą, chrzest przyjęła ludność, zamieszkująca kraj Mieszka I. zanim to nastąpiło, niszczono symbole i miejsca wiary pogańskiej. Świątynie palono, rozbijano posągi , skrapiano wodą święconą gaje i uroczyska, w których miejscowa ludność oddawała cześć swoim bogom. Takie opisy działań znajdujemy w opisach kronikarzy Nestora i Thietmara, więc opisany proces na ziemiach Polan musiał przebiegać podobnie, chociaż Słowianie, sąsiadujący z Czechami i całym światem zachodnim, byli świadomi istnienia chrześcijaństwa i sami wierzyli w Jassę lub w Jasza – boga niebios, najważniejszego ze wszystkich, więc przyjecie chrztu mogło odbyć się znacznie łagodniej.

Sam proces chrztu przebiegał osobno dla mężczyzn, kobiet z małymi dziećmi i dzieci starszych. Opis uroczystości chrztu przekazuje nam w XII wieku mnich, który uczestniczył w chrzcie Pomorza. Osoba, które miała zostać ochrzczona, wchodziła do kadzi z wodą. Kapłan wypowiadał odpowiednią formułę, zanurzał trzykrotnie głowę katechumena w wodzie i namaszczał ją krzyżmem. Następnie nawrócona osoba ubierała biała szatę i odchodziła z zapaloną świecą. Z opisu wynika, że ochrzczeni otrzymywali podarki. Prawdopodobnie chrzest Mieszkowych poddanych miał podobny przebieg.

Skutki przyjęcia chrztu

Przyjęcie Mieszka I i jego kraju do grona państw chrześcijańskich, zapewniło księciu równoprawną pozycję wśród zachodnich władców. Żadne państwo nie miało pretekstu do ataku na ziemie, które weszły w skład chrześcijańskiej Europy.

Na ziemie polskie zaczęli przybywać przedstawiciele łacińskiej kultury, rozpoczynając proces tworzenia organizacji kościelnych i oświatowych. Poznań stał się miejscem rezydowania biskupa Jordana. Biskupstwo misyjne w Poznaniu oraz kościoły Gniezna i Ostrowa Lednickiego podlegały bezpośrednio Rzymowi i papieżowi. Duchowni, posiadający umiejętność czytania i pisania, przyczynili się do usprawnienia administracji, rozwoju dyplomacji i, dzięki temu, sprawniejszego działania powstającego państwa.

W 989 roku Mieszko I pokonał Czechy, w wyniku czego możliwe stało się przyłączenie do państwa Wiślan i Śląska. W dokumencie „Dagome iudex” ziemie polskie zostają wymienione w nowym składzie. Jednoczenie państwa polskiego doprowadził do końca Bolesław Chrobry, gospodarz zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku i pierwszy koronowany władca Polski.

Wielkość renesansu

Creation_of_Adam_Michelangelo_1000Historia ludzi dzieli się na epoki, które mają swoje nazwy i cechy charakterystyczne. Wśród epok wyróżnia się antyk, średniowiecze, odrodzenie, czyli renesans, barok i inne. Renesans miał miejsce a przełomie XVI i XVII. Nazwa renesans pochodzi od działań twórców renesansu, którzy wzorowali się na antycznej sztuce i kulturze. Renesans wprowadził postęp postępu naukowo-techniczny, indywidualizm, hedonizm, humanizm, zainteresowanie antykiem.

Renesans to okres wielkich ludzi i twórców takich jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rafael Santi, ale także Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Kopernik, Paweł Włodkowic i inni. Jest to okres kiedy tworzone są dzieła znane nam do dziś. Wśród zachowanych dzieł do dziś znajdują się takie jak Dama z łasiczką, Mona Lisa, Sąd Ostateczny(fresk), Dama z jednorożcem, Madonny i inne, rzeźby jak Dawid, Pieta, Mojżesz i inne. Człowiek renesansu był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, zainteresowanym całym światem. Leonardo da Vinci był malarzem, twórcą znanych obrazów(Mona Lisa), twórcą Człowieka Witruwiańskiego. Leonardo tworzył również takie projekty jak koncepcje czołgu, łodzi podwodnej, a nawet helikoptera. Jego twórczość obejmowała wiele dziedzin, w tym takie jak architektura, rzeźba, filozofia, malarstwo, pisarstwo i inne. Wynalazkami Leonardo da Vinci były automatyczna nawijarka do szpul oraz maszyna do sprawdzania wytrzymałości drutu na rozciąganie. Pracował dla rodu Medyceuszy i Sforczów.

Z kolei Michelangelo di Lodovico Buonarroti czyli Michał Anioł był twórcą, któremu do dziś nikt nie dorównał. Pozostawił ślady swej twórczości w takich dziedzinach jak malarstwo, rzeźba, poezja, architektura. Michał Anioł jest twórcą fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie przedstawił historię ludzkości od stworzenia świata, grzechu pierworodnego aż do biblijnego potopu.

Tymczasem Rafael Santi był najmłodszy z genialnych przedstawicieli renesansu we Włoszech. Tworzył w takich dziedzinach jak malarstwo i architektura. Znany jest głównie z obrazów przedstawiających Madonnę.

Z kolei Erazm z Rotterdamu był krzewicielem kultury antycznej, filologiem, filozofem i pedagogiem. Jego najbardziej znanym utworem jest Pochwała głupoty, ale także O sposobie studiów, O sposobie pisania listów, Podręcznik żołnierza Chrystusowego i inne.

Należy także wspomnieć o Galileuszu, czyli wielkim astronomie, filozofie, matematyku, fizyku i astrologu. Galileusz był przekonany o słuszności teorii Kopernika.

W Polsce także renesans miał się dobrze i w jego dobie tworzyli Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Szymonowic i inni.

Jednym z najbardziej znanych twórców tej epoki w Polsce był Mikołaj Kopernik. Kopernik zajmował się astronomią, prawem, ekonomią, matematyką, strategią wojskową, astrologią, a nadto był lekarzem i tłumaczem. Mikołaj Kopernik jest twórcą dzieła O obrotach sfer niebieskich, gdzie przedstawił heliocentryczną wizję wszechświata.

Przede wszystkim należy wiedzieć czym był renesans. Renesans(inaczej odrodzenie), było epoką, gdzie człowiek był w centrum zainteresowania(antropocentryzm), hasłem przewodnim była radość, życia szacunek dla owoców ludzkiej pracy czy też dążenie do rozwoju literatury w języku narodowym, a przede wszystkim nawrót do założeń antyku i jego kultury.

Nie można także zapomnieć, że to właśnie renesans przyniósł takie nurty jak humanizm renesansowy, reformacja. Renesans przyniósł wynalazek druku, odkrycia geograficzne, a także wykształcenie się języków narodowych.

Renesans dał możliwość działania takim ludziom jak Jan z Ludziska(wykładowca Akademii Krakowskiej), Wojciech z Brudzewa(matematyk), Jan Ostroróg(doradca polityczny króla Kazimierza Jagiellończyka), Mikołaj Kopernik, Jan Długosz(historyk), Stanisław Orzechowski, Biernat z Lublina, Jan Dantyszek i inni. W trakcie renesansu rozwinął się silnie mecenat możnych nad artystami, twórcami i myślicielami.

Należy również pamiętać, że czas renesansu to też okres reformacji, która podzieliła kościół katolicki, ale także okres kiedy dochodziło do jednoczenia się rozbitych państw, upadku struktury feudalnej.

Okres renesansu jest fascynujący i wszechstronny, a jego dzieła do dziś zdobią współczesne muzea, a renesansowi artyści stanowią wzorzec nie do pokonania. Dzięki osiągnięciom renesansu nastąpiło błyskawiczne wręcz rozpowszechnianie się nowej myśli humanistycznej, religijnej. W okresie renesansu doszło także do załamania hegemonii Watykanu, wprowadzenia kultu wykształcenia i wiedzy. To wiedza i otwarty umysł stanowiły główne wartości epoki odrodzenia.

Najbardziej znane bitwy

789,poczatek-walk-o-wal-pomorski,1,1346092210Każda wojna niesie ze sobą krzywdę, żal i smutek. Wszystko to pojawia się w wyniku bitew, potyczek i innych działań wojennych, które niosą śmierć i zniszczenie. Do dziś wszyscy znają i pamiętają najbardziej wyniszczające bitwy wielkich wojen. Od wieków pamiętamy o wielkich bitwach. Jest to o tyle istotne, że w trakcie ostatnich 55 stuleci na świecie wybuchały trzy wojny rocznie.

Już w starożytności miały miejsce bitwy, które do dziś są ujmowane w plan nauki szkolnej. Starożytność przyniosła takie bitwy jak bitwa pod Maratonem, która miała na celu powstrzymanie ekspansji Persów na Grecję. Do dziś wszyscy znają przebieg tej bitwy, która zakończyła się zwycięstwem Greków, a o zwycięstwie poinformował Filippides, który przebiegł około 40 km i zmarł z wycieńczenia. Następna sławna bitwa to bitwa pod Gaugamelą, gdzie starły się wojska Aleksandra Macedońskiego z Dariuszem III królem perskim. W wyniku tego starcia Macedończycy stracili kilka setek wojowników, gdzie straty Persów liczono w tysiącach. Z kolei bitwa w lesie Teutoburskim miała powstrzymać ekspansję Rzymu w Germanii. Ważna była również bitwa na Polach Katalaunijskich między cesarstwem rzymskim a Hunami zakończone zwycięstwem Rzymu.

Kolejne przełomowe bitwy to bitwa pod Hastings, która pozwoliła Normanom rządzić Anglią. Kolejna znana bitwa to bitwa pod Poitiers, która z kolei powstrzymała ekspansję Kalifatu Arabskiego na Europę. Ważna była także klęska Wielkiej Armady w 1588 roku, która ukończyła hiszpańską hegemonię na morzach.

Z innych ważnych bitew powinno się wymienić bitwę pod Połtawą w 1709 roku, która zakończyła potęgę szwedzką i pozwoliła Rosji przejąć inicjatywę. Bitwa pod Saratogą potwierdziła niepodległość Stanów Zjednoczonych w wojnie z Wielką Brytanią.

Ważną bitwą dla narodów europejskich była bitwa pod Waterloo, która sprawiła, że armia francuska przestała istnieć, a Napoleon musiał abdykować.

Z kolei bitwą, gdzie spotkały się niemal wszystkie narody Europy to bitwa pod Lipskiem, gdzie w armii Napoleona walczyli Polacy, Saksończycy, Włosi, Belgowie, Holendrzy i Niemcy Związku Reńskiego. Była to bitwa w trakcie której udział wzięło ponad pół miliona żołnierzy, a zginęło w niej około 40-50 tysięcy po stronie Napoleona i około 50-70 tysięcy po stronie koalicji. Natomiast bitwa pod Sedanem zakończyła się kapitulacją cesarza i armii francuskiej. Bitwa ta została określona jako decydująca o losach świata. Nie można zapomnieć o bitwie warszawskiej, określanej jako cud nad Wisłą, która zatrzymała ekspansję bolszewicką na Polskę i Europę.

Znane królowe

0

Elizabeth1EnglandHistoria zawsze przypomina nam o wybitnych czy sławnych postaciach i porównuje do obecnie żyjących. Wiele z tych postaci to kobiety, które osiągnęły bardzo wiele w swoich czasach.

Co ważne wiele znanych nam kobiet były Polkami.

Wśród znanych królowych można wymienić córkę Władysława Łokietka, czyli Elżbietę Łokietkównę, która poślubiła króla Węgier Karola Roberta. Było to szczęśliwe małżeństwo, dzięki któremu królowa weszła w świat polityki przy swoim mężu, a po jego śmierci u boku syna. Dzięki temu została jedną z najpotężniejszych osób w Europie swoich czasów.

Znana była także córka Mieszka i Dobrawy, Świętosława, która pod imieniem Sygryda była żoną Eryka Zwycięskiego w Szwecji, a następnie Swena Widłobrodego w Danii.

Ważną rolę spełniła również Cymbarka, czyli córka siostry Jagiełły. Została ona żoną Ernesta Żelaznego tym samym początkując ernestyńską linię dynastyczną Habsburgów rodząc dziewięcioro dzieci.

Warto także wspomnieć o tak znanych kobietach jak Elżbieta Pomorska(żona cesarza Karola Luksemburskiego), Maria Leszczyńskiej(jedyna Polka na tronie francuskim), córka króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i inne.

Wszyscy słyszeli także o żonach Henryka VIII, czyli Katarzyna Aragońska, Anna Boleyn, Jane Seymur, Anna z Kleve, Katarzyna Howard oraz Katarzyna Parr. Żony Henryka VIII zostały uwiecznione na kartach niejednej książki, w serialach i filmach. Należy także wspomnieć o Marii I Tudor(Bloody Mary), która próbowała przywrócić katolicyzm w Anglii. Jednakże najbardziej znaną królową angielską była Elżbieta I Tudor(córka Anny Boleyn), która nigdy nie wyszła za mąż, dlatego też określana jako Królowa-Dziewica.

Od zawsze wiemy, że królowa Jadwiga była piękna, wykształcona i przyrzeczona Wilhelmowi Habsburgowi, a poślubiła Władysława Jagiełłę(poganina, starszego o 20. lat. Jadwiga udzielała się politycznie, kulturalnie i dobroczynnie. Królowa otaczała opieką liczne szpitale, uczelnie. Co najciekawsze Jadwiga obecnie jest patronką Polaków jak i Litwinów.

Znana ze względu na długi okres panowania była królowa Wiktoria, która była królową Anglii i Irlandii przez 63 lata.

Bardzo popularną królową była Elżbieta Bawarska, czyli Sisi. Uwielbiała podróże, ingerowała w politykę cesarstwa dotyczącą Węgier, zachwycała urodą. Znana była także ze swej dobroci i wrażliwości. Niestety dziś jest symbolem nieudanego małżeństwa, życia niecszczęśliwego i niedopasowanego do sztywnych ram otoczenia.

Nie można również zapomnieć o najmożniejszej i najbardziej wpływowej kobiecie średniowiecznej Europy, czyli Eleonorze Akwitańskiej, która była Królową Anglii i Francji. Była uczestniczką drugiej krucjaty, była bardzo dobrze wykształcona(znała łacinę, potrafiła czytać). Warto również wspomnieć o Katarzynie Medycejskiej, którą obarcza się odpowiedzialnością za rzeź w noc św. Bartłomieja. Była żoną króla Francji Henryka II Walezjusza, a po jego śmierci onewywierała wpływ na działania synów. Była także znana jako obrończyni Nostradamusa, który przewidział śmierć jej męża i dzieci. Sławną, lecz niepopularną królową była Maria Teresa Habsburg, czyli żona LudwikaXVI. Pomimo spędzania czasu na modlitwie i pielgrzymowaniu, królowa miała słabość, czyli grę w karty, gdzie często przegrywała spore sumy pieniędzy. Uwielbiała picie gorącej czekolady co rozpowszechniła wśród zamożniejszych warstw.

Mroczną sławą okryła się księżna Elżbieta Batory. Była znana ze swej urody oraz inteligencji. Była przekonana, że ludzka krew przedłuża młodość i dlatego też torturowała swoich poddanych.

Kariera Napoleona

0

Napoleon BonaparteWszyscy wiedzą kim był Napoleon, jak wyglądał jaki wkład miał w roszczenia niepodległościowe Polski i innych krajów Europy. Jednakże już niewielu wie w jaki sposób dostał się tak wysoko w hierarchii Francji. Był nazywany potworem z Kostaryki, lecz w wieku 17 lat ukończył już francuską szkołę wojskową i został podporucznikiem w pułku artylerii. Z kolei generałem dywizji został w wieku zaledwie 27 lat.

Tak szybka kariera była możliwa dzięki doświadczeniu, które Napoleon zdobył w trakcie zawieruchy rewolucyjnej. Brał udział w oblężeniu przeciwnego rewolucji miasta Tulon. Uczestniczył w tłumieniu powstania rojalistów w Wandei. Napoleon Bonaparte walczył na froncie austriackim w trakcie walk z pierwszą koalicją antyfrancuską.

Kolejnymi etapami kariery Bonapartego to przejęcie Egiptu i podpisanie traktat

u Campo Fiori. Po powrocie z Egiptu, dzięki spektakularnym bitwom by u szczytu popularności. Jako dowódca wojskowy stolicy przeprowadził zamach stanu, dzięki któremu objął władzę. Napoleon obalił Dyrektoriat i wprowadził instytucję konsulatu, gdzie Napoleon przyjął tytuł pierwszego konsula. Tymczasem już w roku 1802 Bonaparte przyjął tytuł konsula dożywotniego. Kolejne lata doprowadziły do powstania Cesarstwa Francuzów, a Bonaparte przyjął tytuł cesarza Francuzów. kapralem”

Napoleon Bonaparte był nazywany przez swoich żołnierzy „małym kapralem”. Walczył we Włoszech, gdzie rozbił dominia Habsburgów i doprowadził do powstania Królestwa Włoskiego. Bonaparte uważał, że pokonany musi być całkowicie zniszczony i uznać wszystkie warunki zwycięzców.

Wspólnoty europejskie

0

UEtEuropa od zawsze była kontynentem silnie zróżnicowanym kulturowo. Państwa zachodnie bardzo różniły się od tych wschodnich, a północne od południowych. Wynikało to nie tylko ze zróżnicowanego klimatu, ale także z występowania innych plemion. Od wieków jednak mówiło się o potrzebie integracji europejskiej i za wzór stawiano Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Najsilniej idea integracji objawiła się jednak w czasach powojennych, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Pragnięto wtedy przede wszystkim, jak najszybciej odbudować Europę, jej miasta i zabytki. Wiele mówiło się również o potrzebie stabilizacji i pokoju na wiele lat. Ludzie byli bardzo zmęczeni dwiema wojnami, a narody wyniszczone. Kiedy okazało się, że państwa Europy Wschodniej zostały właściwie wcielone do Zjednoczonego Związku Republik Radzieckich, idea integracji zaczęła dotyczyć już bardziej jedynie krajów Europy Zachodniej. Prym wśród nich wiodły Niemcy, bardzo zniszczone przez wojnę, a także Wielka Brytania, Francja i Włochy. Silną potrzebę integracji i stworzenia wspólnego sojuszu zaakcentował Winston Churchill, w trakcie swojej przemowy na uniwersytecie w Zurychu. Postulował on bowiem utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem było zrezygnowanie z suwerenności i unikalności, na rzecz jednolitości i wspólnych rozwiązań.
Wkrótce później, w latach pięćdziesiątych powołane zostały do życia Wspólnoty Europejskie. Stało się to dzięki traktatowi paryskiemu i traktatom rzymskim, które ustanowiły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wiele mówiło się wtedy o potrzebie stworzenia wspólnej waluty, policji i wspólnego wojska. Przywódcy narodowi uważali, że tylko tak silna integracja może doprowadzić do sukcesu. Wkrótce później, na mocy traktatu z Schengen, zniesione zostały kontrole graniczne na przejściach pomiędzy państwami członkowskimi. Wzmocniono zaś granice zewnętrzne Unii. Poza tym, pojawiła się również wymarzona wspólna waluta – euro, co miało wpłynąć korzystnie na jakość i stan gospodarki państw członków. Stworzone zostało również wspólnotowe prawo, czyli acquis communautaire. Podporządkować musi się mu prawo każdego z krajów członkowskich. Utworzono również wiele wspólnotowych instytucji i organów. Dzięki temu każdy obywatel Unii ma prawo wystąpić ze skargą na przykład do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Może więc dochodzić swoich praw na arenie międzynarodowej. W wielu krajach powstały bliźniacze instytucje, które powołano dla tych samych zadań i celów. Wzmocniła się więc również bardzo współpraca gospodarcza państw członkowskich.
Państwa członkowskie wpłacają ogromne pieniądze do wspólnego portfela, z którego realizowane są następnie przeróżne projekty. Oczywiście kwota wkładu uzależniona jest od stanu gospodarki danego państwa. Te zaś, które nie mają jeszcze stabilnej i dobrze prosperującej gospodarki, mogą liczyć na największe dotacje. Budżet unijny przeznaczany jest na różnego rodzaju rzeczy – dopłaca się bowiem do rolnictwa, szkolnictwa, działalności w zakresie ochrony środowiska, czy też działalności kulturalnej. Dzięki tym środkom można stopniowo wyrównywać poziom życia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Znaczenie Unii Europejskiej

0

ueOd wielu lat mówi się wiele na temat istoty integracji europejskiej. Jest to kluczowy temat dla całego świata, ponieważ zależy od niego wiele istotnych kwestii. Unia Europejska daje swoim członkom bowiem nieograniczone możliwości i sprawia, że stajemy się obywatelami całej Europy. Warto również zwrócić uwagę na to, że Unia jest unikalna w skali całej Ziemi i wszystkich kontynentów. Nie ma bowiem organizacji państw, która byłaby od niej silniejsza i posiadała lepiej funkcjonujące wspólnotowe organy. Polska, jako jeden z członków Unii Europejskiej otrzymuje z tego tytułu liczne profity, które bardzo podnoszą jakość życia w naszym kraju. Przede wszystkim, wynika to z rozlicznych dotacji i dofinansowań unijnych, które wspomagają naszą gospodarkę, infrastrukturę i jej dostosowanie do poziomu innych krajów, a także inne celowe działania. Polscy rolnicy nie wyobrażają sobie już życia bez dotacji unijnych, które wpływają na ich konta bankowe każdego roku.
Unia w znaczny sposób wspiera nie tylko polskie rolnictwo, ale także biznes. Wielu przedsiębiorców korzysta bowiem z możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie własnej firmy. Niekiedy nie jest nawet wymagany własny kapitał, jeżeli pomysł jest innowacyjny i proekologiczny. Unia stawia sobie bowiem za zadanie swój rozwój w dobrym kierunku i wprowadzanie dobrych zmian. Również kwestia posiadania wspólnej waluty europejskiej – euro ma tu ogromne znaczenie. Silna waluta, która funkcjonuje w większości krajów europejskich sprawia, że bardzo korzystnie robi się dzisiaj interesy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niestety Polska nie przyjęła jeszcze wspólnej waluty, jednakże coraz głośniej mówi się o takich planach.
Początkowo, idee integracji europejskiej pojawiły się po zakończeniu drugiej wojny światowej. Europejczycy pragnęli wtedy spokoju i chcieli bardzo szybko odbudować się po licznych zniszczeniach i tragediach, jakich zaznali. Pragnęli także stabilizacji i pokoju, a to mógł im zapewnić jedynie sojusz największych państw. Winston Churchill, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, w trakcie swojego przemówienia na uniwersytecie w Zurychu postulował nawet utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Pragnął on odejścia od całkowitej suwerenności narodów.
Wkrótce potem, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, na mocy traktatów rzymskich i traktatu paryskiego, do życia powołane zostały Wspólnoty Europejskie – Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza. Wytworzyły one własne organy wspólnotowe oraz bardzo dużą administrację.
Wspólnoty te zostały połączone w 1992 roku na mocy Traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską. Unia ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego, zmienia się jedynie jej skład. Co jakiś czas sojusz przyjmuje bowiem kolejne państwa i zwiększa swój zasięg terytorialny. Wiele mniejszych i biedniejszych państw europejskich ma prawo korzystania również z przedakcesyjnych programów unijnych, które mają ogromny wpływ na ich rozwój i poprawę sytuacji gospodarczej. Także Polska korzystała przed swoją akcesją do Unii Europejskiej z takich programów pomocowych.

Integracja europejska

0

1197522-polska-unia-europejskaIdee integracyjne towarzyszyły narodom europejskim od setek lat. Już w starożytności wiele mówiło się i pisało o tym, że Europa może być silna jedynie wspólnymi siłami. Do czasów wybuchu pierwszej i drugiej wojny światowej, były to jednak raczej puste słowa i szerzone idee nigdy nie zostały wcielone w życie. Największym impulsem do tego, żeby rozpocząć działania w kierunku integracji narodów europejskich, było zakończenie drugiej wojny światowej.
Liderzy europejskich krajów pragnęli bowiem jak najszybszego zażegnania kryzysu i odbudowania swoich państw. Ludzie bardziej niż zwykle pragnęli solidarności i wsparcia ze strony sąsiadów. Kiedy okazało się, że Zjednoczony Związek Republik Radzieckich wchłonął na siłę i bardzo sprawnie wszystkie państwa Europy Środkowej i Wschodniej, okazało się, że plany integracyjne zaczęły dotyczyć jedynie państw wywodzących się z Europy Zachodniej. Wyjątkowo mocno o integrację i zapomnienie o wojennych czasach zabiegały wówczas Niemcy, które pragnęły odbudowania swojej pozycji na polu całej Europy, po drugiej wojnie światowej.
Już w 1946 roku, brytyjski przywódca Winston Churchill wezwał na uniwersytecie w Zurychu do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Następnie, w 1948 roku przedstawiciele aż dwudziestu pięciu państw spotkali się w Hadze i razem zdecydowali, że konieczna staje się integracja. Oceniono bowiem, że suwerenność narodów jest już zjawiskiem przestarzałym i jedynym, co może poskutkować, jest właśnie zjednoczenie sił i stworzenie wspólnego frontu we wszystkich kwestiach. Domagano się zarówno integracji gospodarczej, jak i militarnej.
Wkrótce potem, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku powstały tak zwane Wspólnoty Europejskie – EWG, EWWiS oraz Euratom. Dały one początek, utworzonej w 1992 roku, na mocy Traktatu z Maastricht Unii Europejskiej. Od początku swojego istnienia, udało się Wspólnotom stworzyć doskonałe podwaliny do wszelkiej formy integracji europejskiej. Przede wszystkim, stworzone zostały struktury administracyjne oraz wspólne organy do zarządzania całą organizacją. Kraje Unii stopniowo zaczęły wprowadzać wspólną walutę europejską – euro, a także znosiły kontrole na granicach pomiędzy sobą. Wypracowano również jednolitą politykę rolną, czy kulturalną.
Z biegiem czasu powstały również celowe fundusze europejskie, które finansują obecnie wiele różnego rodzaju działań. Unia znacznie wspomaga swoje państwa członkowskie, w zakresie różnego rodzaju działalności. Każde państwo może liczyć bowiem na dofinansowania do działalności proekologicznej i prozdrowotnej. Wiele środków otrzymuje również rolnictwo, w szczególności ekologiczne i zrównoważone. Także większość biznesów może liczyć na otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu, że otworzyły się rynki pracy, wszyscy obywatele Unii mogą swobodnie podróżować i zatrudniać się w wymarzonych przez siebie miejscach. Kwitnie także współpraca dotycząca kwestii kulturalnych. Odbywa się bowiem coraz więcej międzynarodowych festiwali i wydarzeń promujących odmienne kultury i zwyczaje Europejczyków.

Konflikty w historii nowoczesnej

soldiers-303473_1280-940x540XXI wiek to bardzo konfliktowy okres w historii po drugiej wojnie światowej, jednak bez wątpienia nie jest to jeszcze koniec niektórych konfliktów. Eskalacja walka w wielu regionach świata to jedno – ich zasięg i brutalność, to już zagadnienie zgoła odmienne. Wielu historyków wojskowości i analityków współczesnych działań wojennych zastanawia się nad tym, w jakim kierunku pójdą przyszłe działania zbrojne, ponieważ już teraz widać tendencję do dramatycznego odstępowania od tradycyjnych form organizacji walk. Zarówno w wielkich i zorganizowanych narodowych ruchach, jakie obserwujemy chociażby na wschodzie Ukrainy od momentu zajmowania kolejnych jej terenów przez wojska rosyjskie – jak i walkach bardziej rebelianckich i separatystycznych, do których dochodzi coraz częściej w centrach dużych europejskich metropolii. Tak w jednej jak i drugiej sytuacji, służby przygotowywane do odpowiedzi na klasyczne formy ataku, dzisiaj mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia i muszą pracować nad nowymi procedurami i narzędziami do rozwiązywania tych coraz trudniejszych sytuacji.
W przypadku walk na wschodniej Ukrainie utarło się już sformułowanie wojna hybrydowa, albowiem odbywa się ona jednocześnie na dwóch frontach. Z jednej strony regularna rosyjska armia coraz odważniej i bez najmniejszego skrywania swoich zamiarów zajmuje kolejne przestrzenie na terenach oficjalnie wciąż jeszcze uznawanych za Ukraińskie. Z drugiej strony na drodze propagandy i dezinformacji, także na szczeblu dyplomacji międzynarodowej, przy jednoczesnym organizowaniu i aktywnym wspieraniu rzekomych ruchów separatystycznych mniejszości rosyjskiej na terenie wschodniej Ukrainy. Tworzy się przez to precedens, na mocy którego w praktycznie każdym państwie, gdzie tylko znajduje się jakakolwiek mniejszość rosyjska, możliwe będzie takie finansowe i organizacyjne i militarne wspieranie tych sił, wraz z wysyłaniem swoich nieoznakowanych bojówek, by szybko napędzić propagandową maszynę wokół danego regionu. Następnie pompując przez swoje polityczne media informacje o atakach siłowych czy prawnych na taką mniejszość, władza może uzasadnić własną interwencję – prowadząc w ten sposób wojnę hybrydową.
Sytuacja z walkami ulicznymi i miejskimi jest już zgoła odmienna. Tutaj do głosu w Europie dochodzą coraz częściej terroryści, którzy skutecznie przedostają się tutaj z terenów objętych przez Państwo Islamskie. Co jednak warte podkreślenia, coraz częściej za sprawne ataki na obywateli w Europie odpowiadają inni obywatele urodzeni w Europie, którzy jednak z różnych względów dali się zindoktrynować Państwu Islamskiemu. Dzięki nieograniczonym niemal środkom finansowym i wielomiesięcznym profesjonalnym szkoleniom w ośrodkach terrorystycznych, takie małe grupki tzw. „samotnych wilków” są coraz skuteczniejsze i coraz chętniej demonstrują swoją obecność. Także w krajach do tej pory uważających się za dość odporne na takie przejawy ekstremizmu islamskiego, w ostatnich latach dochodzi do bardzo widowiskowej eskalacji tego typu agresji i konfliktowości.

Od zera do milionera, czyli robienie biznesu w okresie politycznych przemian

0

money-case-163495_1280Pewnie większość z Nas, oglądając kolejne rankingi najbogatszych Polaków zastanawiają się, jak oni to zrobili? Jak udało się im osiągnąć taki ogromny sukces i zarobić takie ogromne pieniądze. Jak to możliwe, że dzisiaj miliarderów jest tak wielu? Ale czy kiedy patrzycie na tych rekinów biznesu nie zastanawia Was jak to możliwe, że zdecydowana większość to ludzie w wieku około pięćdziesięciu lat? Dokładnie, zdecydowana większość najbogatszych Polaków to właśnie pięćdziesięciolatkowie. O ile oczywiście nie mówimy o dzieciach najbogatszych miliarderów, których też można za takowych uznać. Zbliżony do siebie wiek najbogatszych Polaków wynika z jednej prostej przyczyny. Zdecydowana większość z nich swoje pieniądze zaczęła zarabiać w okresie politycznych przemian pod koniec lat osiemdziesiątych. To był po prostu złoty czas w historii Polski na rozpoczęcie robienia zawrotnych karier i największych biznesów. Wszystko dzięki temu, że kończył się u Nas komunizm.

Komunizm to smutny czas, w którym gospodarka na sowiecki wzór podporządkowana była polityce i polityką. Większość przedsiębiorstw było po prostu Państwowych. W sklepach na półkach hulał wiatr i była jedna wielka pustka. Każdy miał pieniądze, ale nie za bardzo mógł za nie cokolwiek kupić. Dodatkowo nie było u Nas praktycznie niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób związane z zachodnią kulturą. Takie rzeczy i towary luksusowe można było kupować w Peweksach i to za dolary a nie za złotówki. Tak więc co wystarczyło zrobić, kiedy nagle komunizm przeszedł do historii a wszyscy mogli zacząć działać, jako prywatne przedsiębiorstwa? Wystarczyło mieć wtedy głowę na karku.

W roku 1989 skończył się w Polsce komunizm, a zaczął ustrój demokratyczny, dzięki czemu zrobiliśmy ogromny krok w stronę zachodniej Europy. Europy do której zaczęliśmy mieć dostęp i która bardzo mocno się nam spodobała. Wtedy właśnie wystarczyło zaryzykować i praktycznie każdemu to ryzyko się opłaciło. Wtedy właśnie wymyślenie czegoś, czego w Polsce jeszcze nie było nie stanowiło żadnego problemu. Cokolwiek by to nie było to w większości przypadków tego właśnie u Nas nie było. Poza tym, zaczął się okres zmian właśnie w gospodarce. Postawiono na ułatwienia w sektorze prywatnym i chwilę po obaleniu komunizmu każdy, kto tylko chciał, mógł otworzyć własną firmę i działać na własny rachunek.

W tamtych złotych czasach praktycznie każdy pomysł na biznes okazywał się strzałem w dziesiątkę. Ten, kto zdążył szybko zarobić mógł jeszcze dodatkowo pomnożyć swój majątek wielokrotnie. Wszystko dzięki temu, że gospodarka zaczęła zmieniać się błyskawicznie i nastąpił proces prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Stosunkowo łatwo można było nabyć i przejąć na prywatny użytek państwowe spółki. Również tereny po spółkach państwowych wyprzedawane były za niewielkie pieniądze. Dlatego naprawdę wystarczyło pomyśleć, nie bać się i zaryzykować ale także znaleźć pomysł na siebie. Na samych prywatyzacjach można było zarobić prawdziwe kokosy. I właśnie w tamtych nie najtrudniejszych czasach dorobili się swoich majątków dzisiejsi najbogatsi Polacy. Robienie biznesu wtedy a dzisiaj to zupełnie dwie różne rzeczy. Wtedy wszystko działo się błyskawicznie. Dzisiaj każda firma przemyśli swój ruch kilka razy zanim w końcu zrobi jakieś posunięcie czy zanim podejmie jakąś decyzję.